За сайта

 

 

Предназначение


 

Публичният модул на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват е публично достъпен уебсайт (наричан по-нататък „сайт“) за предоставяне на електронни административни услуги от регистъра и достъп до информация в регистъра, включително географски и графични данни при режим на достъп определен от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в съответствие с нормативната уредба.

Сайтът предоставя възможности за:

заявяване по електронен път на следните услуги от операторите на електронни съобщителни мрежи (ЕСМ) в съответствие с реда,  определен в Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват (наричана по-нататък „Наредбата“):

oрегистрация на приемно-предавателна станция на наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги,

oрегистрация на дейност по чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ,

oуведомяване за разположена точка за безжичен достъп с малък обхват;

oпромяна на данните за приемно-предавателна станция на наземна мрежа или точка за безжичен достъп, които подлежат на вписване в регистъра,

oзаличаване на вписване в регистъра за приемно-предавателна станция на наземна мрежа (ППС) или точка за безжичен достъп;

достъп по електронен път до данните в регистъра за приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват.